kladenieobifon1Vykonávame dodávku a montáž našich výrobkov ako aj suvisiacich prác. Máme certifikovaných pracovníkov na stavebné konštrukcie,ktorí sú garantom kvality montážnych prác. Vzhľadom na široký záber materiálov a technológií pre akustické materiály spolupracujeme aj s externými montážnymi firmami.
Na požiadanie Vám vypracujeme cenovú ponuku týchto prác a po odsuhlasení vykonáme predmetnú montáž.

merania1Pre posúdenie stavu hlukovej záťaže, akustických podmienok pri priestorovej ako aj stavebnej akustike zabezpečujeme meranie dozvuku ako aj prestupu zvuku konštrukciou. Spolupracujeme s firmou AKUSTA s.r.o  Bratislava. Pre posúdenie stavu hlukovej záťaže,akustických podmienok pri priestorovej ako aj stavebnej akustike zabezpečujeme meranie dozvuku ako aj prestupu zvuku konštrukciou.

navrhyarchKaždý priestor má svoje použitie a tomu zodpovedajúcu úroveň dozvuku a iných akustických parametrov. Preto len so spoluprácou profesionálov je možné sa dostať k želanému výsledku a spokojnosti . Zabezpečujeme návrh akustických opatrení či v priemysle alebo  v iných spoločenských priestoroch . Výstupom je simulácia akustických podmienok a vizualizácia priestoru pred a po aplikácii .

 

Štandartný postup riešenia priestorovej akustiky spočíva v nasledovných krokoch:

  1. skreslenie rozmerov a definovanie povrchov v riešenom priestore
  2. meranie akustických parametrov pred realizaciou navrhnutého riešenia
  3.  výpočet potrebnej plochy  a návrh akustických obkladov a prvkov k dosiahnutiu požadovaných parametrov podľa účelu použitia a objemu priestoru
  4. vizualizácia navrhovaného riešenia
  5. zladenie estetických požiadaviek navrhnutého riešenia s investorom resp. architektom zodp. za vzhľad interiéru
  6. nacenenie riešenia a realizácia
  7. realizácia riešenia
  8. meranie akustických parametrov po realizacii prípadne doladenie riešenia