panel Industry Exterier

Zverejnené v Priemyselné panely

 Pre aplikácie v exteriéri vyrábame pohltivý panel, ktorý sa aplikuje na pevnú stenu v U profiloch. Na lícnej strane panela sa nachádza špeciálna sklotkanina s hydrofobizovaným záterom s úpravou voči pôsobeniu klimatických podmienok. Panel je odolný voči mechanickému poškodenie s vysokou pohltivosťou zvuku.

 

Popis výrobku

 Exteriérový panel Industry sa kladie do extérierových T profilov na výšku alebo sa dodáva s bočnými U profilmi, ktoré sa fixujú skrutkami o podklad. Aby nedochádzalo k prieniku vody do panelu pri jej stekaní má panel presah tkaniny na spodnej strane, ktorá sa lepí na vrch spodného panelu. Týmto riešením nedochádza k zatekaniu vody pod panely. Na mechanicku ochranu panelov do 2 metrov je možné pri montáži aplikovať ťahokov skrutkovaním na bočné profily.

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Industry Exterier /s bočnými U profilmi /
600x2000 50,100

 * skutočné rozmery panelov sú menšie pre osadenie do T profilov rastru 600mm

ext      dB    exter

Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Exterier je určený na zníženie hladiny hluku vo vonkajších  priestoroch, kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru. Samotný panel musí byť aplikovaný na tažkej nepriezvučnej stene v hrúbke podľa vyžarovaného spektra hluku /čím viac nizkych frekvencií tým hrubší/.
Typickými aplikáciami sú strešné rozvody vzduchotechnických agregátov, tepelné čerpadlá, kompresory, protihlukové steny. Panel sa skladá z minerálneho pohltivého jadra, ktoré je z oboch strán kašírované sklotkaninou.

 Montáž

montazMontáž panelov Industry je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.
Varianta profily - montáž do T a U profilov. Aplikácia pri nerovnom podklade, požiadavke na estetický vzhľad a hrúbke viac ako 50mm.
Varianta kotvenie a lepenie - Aplikácia pri rovnom podklade, tolerancia na estetiku obkladu resp. hrúbka do 50mm.

Montáž panelov na stenu do T profilov raster 600mm

Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

 vrtanie  U-profil  zaves  industryresident1
Upevnenie stenového závesu Upevnenie obvodových U profilov Schéma upevnenia T profilov do závesu Schéma upevnenia T profilov do závesu
 zaves1  Uprofil1  top  industryresident
Zasunutie panelu a  T profilu do závesu Upevňovanie U profilov o podlahu alebo stenu Pohľad zvrchu na U profil nad dverami a T profily Pohľad spredu na stenu s panelmi Industry


Montáž panelov na strop do klasického závesného systému

podhladymontaz11                     detailykazety
Schéma závesného systému pre panely Industry                       Detaily uchytenia a prechodov

Montáž kotvením a  lepením
V priestoroch kde je sťažený prístup, rovný podklad a estetické hľadisko je nepodstatné je možné panely Industry montovať kombináciou lepenia a kotvenia na bočné kotvy a ježkov  resp. kotvením tanierovým hmoždinkami.

Každá aplikácia montáže panelov Industry je špecifická podľa podkladu, prístupnosti a požiadaviek na obklad kladených, takže aplikácia kotvením a lepením vyžaduje vysoké nároky na zručnosť a skúsenosti. V každom prípade je nutné ale aplikovať ochranné U profily na hrany, kombinovať kotvenie a lepenie a použiť túto metôdu len v prípade rovného podkladu. Bližšie info v montážnom liste.

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Industry Standart

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Industry


 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchy

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry Exterier: sivá farba hydrofobizovaného záteru sklotkaniny

 ext

                                     

   

 

 

 

 

 

 

Galéria

Realizácie varianty Industry Exteriér