Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zemnou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako “VOP”) je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru na internetovej stránke predávajúceho www.obifon.sk.

1.2. „Predávajúci“- sa rozumie spoločnosť OBIFON s. r. o., so sídlom Železničný rad 12, 96801 Nová Baňa, IČO: 36627313.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: obchod@obifon.sk
telefón: 0903804096
poštová adresa: Železničný rad 12 96801 Nová Baňa

1.3. „Kupujúci“- sa rozumie osoba, ktorá nakupuje tovar na internetovej stránke predávajúceho www.obifon.sk.

1.4. „Tovar“ – sa rozumie tovar na internetovej stránke predávajúceho www.obifon.sk.

1.5. „Orgán dozoru“ – sa rozumie Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

 1. Objednávanie tovaru

2.1. Tovar bude dodávaný na základe akceptovaných objednávok kupujúceho uskutočnených vo forme e-mailovej správy a/alebo vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo telefonickej objednávky a/alebo osobnej objednávky v prevádzke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim formou e-mailu zaslanom po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci je povinný:
1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo:

 1. na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,
  2. má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v cene, , pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
  3. overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru externom sklade v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu.

3.3. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom

3.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim.

 1. Dodacie podmienky

4.1. Tovar je predávaný podľa katalógov umiestnených na internetovej stránke predávajúceho www.obifon.sk.

4.2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak v lehote do 5 dni od objednania predávajúci neupozorni kupujúceho o zmene.; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Tovar je dodaný, keď je v mieste dodania vyložený z dopravného prostriedku dopravcu.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy po neúspešnom pokuse o doručenie v mieste dodania, tovar neprevezme najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky osobne v externom sklade predávajúceho, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4.5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky.

4.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto uvedené v akceptácii objednávky, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne. Ak bude potrebné dodávku tovaru na výslovnú žiadosť kupujúceho opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste uvedené v akceptácii objednávky, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia uvedené v akceptácii objednávky.

4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 4.3. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.7. VOP.

 1. Platobné podmienky

5.1. Kúpnu cenu je možné uhradiť platbou na dobierku, platbou na účet na základe vydanej zálohovej faktúry po potvrdení objednávky.

5.2. Pri platbe vopred prevodom na účet bude kupujúcemu. automaticky na e-mail zaslaná zálohová faktúra. Po pripísaní platby na účet predávajúceho, obdrží kupujúci na ten istý e-mail daňový doklad. Tento úkon vykonáva automatizovaný systém predávajúceho vždy nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

 1. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru a zálohovej ceny obalov (ďalej len „kúpna cena“).

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky predávajúcim, najneskôr však pri prevzatí tovaru pri platbe na dobierku.
6.4. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.5. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru v mieste dodania tovaru.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 1. Reklamácie

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru zakúpené kupujúcim od predávajúceho a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho za podmienok ďalej uvedených.

8.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si podmienky reklamácie prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 250/2007 Z . z „).

8.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, prepravca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.5. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení.

8.6. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť písomnú reklamáciu v prevádzke predávajúceho tak, že doručí tovar do externého skladu predávajúceho na vlastné náklady a podá písomnú reklamáciu. Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom vykonania obhliadky treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá písomné potvrdenie. V prípade zamietnutia takejto reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady na výjazd na miesto obhliadky. Kupujúci je povinný, v prípade, že o to predávajúci pred vykonaním obhliadky na mieste kupujúceho požiada, predávajúcemu emailom zaslať taktiež fotodokumentáciu reklamovaného tovaru za účelom predbežného posúdenia reklamácie, pričom zaslanie fotodokumentácie nemá vplyv na začiatok trvania reklamačného konania. V prípade, že na základe doručenej fotodokumentácie, predávajúci uzná reklamáciu ako oprávnenú, nie je potrebné vykonať obhliadku takéhoto reklamovaného tovaru na mieste.

8.7. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, , v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 Z .z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.10. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy , alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.11. Predávajúci nezodpovedá za vady alebo poškodenie tovaru najmä (avšak nie výlučne) v nasledovných prípadoch:
• v prípade nepredloženia pri reklamácii predávajúcemu dokladu o zaplatení alebo dodacieho listu k tovaru,
• v prípade zjavných vád tovaru, a to neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru kupujúcim,
• v prípade reklamácie doručenej predávajúcemu po uplynutí záručnej doby tovaru,
• v prípade vady alebo poškodenia tovaru spôsobených mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
• v prípade vady alebo poškodenia tovaru spôsobených používaním tovaru kupujúcim v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, do ktorého je tovar určený,
• v prípade vady alebo poškodenia tovaru spôsobených neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar kupujúcim,
• v prípade vady alebo poškodenia tovaru spôsobených nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• v prípade vady alebo poškodenia tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, ktoré nastali po prevzatí tovaru zo strany kupujúceho,
• v prípade poškodenia tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením po jeho prevzatí zo strany kupujúceho,
• v prípade poškodenia alebo vady tovaru spôsobených  neodborným zásahom kupujúceho,

 • v prípade poškodenia alebo vady tovaru spôsobených po prevzatí tovaru zo strany kupujúceho poškodením pri následnej doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • v prípade poškodenia alebo vady tovaru spôsobených po prevzatí tovaru zo strany kupujúceho zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.13. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.14. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka za akosť podľa predošlej vety sa nevťahuje na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ.

8.15. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.16. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.17. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.

8.18. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
2. predávajúci chybný tovar vymení.

8.19. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.20. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.21. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.22. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.23. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

8.24. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.25. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada tovaru objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

8.26. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade nesúhlasu kupujúceho so spôsobom vybavenia reklamácie , alebo domnelým porušením jeho práv, ten má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.  Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete na: https://www.obifon.sk/

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho

10.4. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale

10.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.7. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.7. VOP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.4. VOP alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.10.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

10.11. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

10.13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.3. a 10.4. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.7. VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.14. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä v prípade, ak bol predmetom zmluvy predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru prepravcovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou spotrebiteľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom na tieto vzťahy sa neaplikujú ustanovenia týchto VOP, ktorých účelom je ochrana spotrebiteľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ako aj sa na tieto vzťahy neaplikujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.6. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia VOP pre jednotlivé dodávky tovarov, pričom každá jedna dodávka tovaru sa považuje za samostatný zmluvný vzťah.

11.7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

11.8. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Dojednania kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim odchylné od týchto VOP majú prednosť pred týmito VOP len za predpokladu, že budú uskutočnené v písomnej forme.