Normy a predpisy

Požiadavky na dosiahnutie primeranej akustickj pohody sú rozpracované v týchto základných všeobecne platných dokumentoch:

 • favicon STN 730525 - Projektovanie v obore priestorovej akustiky
 • favicon STN 730527 - Projektovanie v obore priestorovej akustiky
 • favicon STN 730530 - Určenie hladiny hluku a dozvuku v nevýrobných pracovných priestoroch

Akú máme mať výslednú hodnotu dozvuku ?  Odpoved je v nižšie uvedenom grafe...

Požiadavky na akustické vlastnosti nižšie uvedených priestorov (dozvuk) podľa STN 730525 a STN 730527

1. Opera, hudobné divadlo
2. Viacúčelový sál, skúšobňa orchestru alebo zboru
3. Aula, divadlo, skúšobne činohry, trieda
4. Kino
5. Telocvičňa, šport, hala, plaváreň, letisková hala (podľa ČSN 730527)

Príklad na vysvetlenie:

Máme školskú jedáleň o rozmeroch 20x20metrov a výšku 3 metre. Objem jedalne je 1200m3. Jedaleň by sme zaradili do skupiny 3 /trieda/  . Z grafu vyplýva,že pre skupinu 3 pri objeme 1200m3 udava norma hodnotu 0,75 sekundy dozvuk pri 1000Hz.

Hodnotenie prostredia z uvedench hľadísk sa opiera o nasledovnú legislatívu

 • favicon Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
  Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva
 • favicon Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.
  Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva
 • favicon Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva
 • favicon Zákon č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Otvoriť na stránke Zákony pre ľudí
 • favicon Nariadenie vlády č. 555/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
  Otvoriť na stránke Zbierka (PDF)
 • favicon Nariadenie vlády č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
  Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva
 • favicon Zákon č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
  Otvoriť na stránke Zákony pre ľudí
 • favicon Nariadenie vlády č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.
  Otvoriť na stránke Zákony pre ľudí
No item