Akustika v priemysle

Príčiny vzniku hluku vo výrobných prevádzkach:

 • favicon Nedostatočné riešenie akustickej záťaže v štádiu návrhu, respektíve vytvárania pracoviska.
 • favicon Vynechanie akustických úprav z finančných dôvodov (projektové riešenie s nimi však počítalo).
 • favicon Vibroakustické údaje o zdrojoch hluku nie sú často dostupné (najmä hladiny akustického výkonu Lw, väčšinou pri starších strojoch), čím vznikajú chybné návrhy riešenia pri šírení hluku na pracoviskách.
 • favicon Použité stroje ako zdroje hluku sa časom opotrebúvajú a zvyšuje sa ich hlučnosť (poškodia sa ložiská v rotujúcich strojoch, vzniká tzv. vôľa v posuvných kinematických dvojiciach a podobne), príčinou čoho je aj nedostatočná údržba strojov.

Akustické faktory hlukovej záťaže pracovníka sú:

  • favicon Intenzita, respektíve hladina akustického tlaku
  • favicon Výška frekvencie vyžarovaného hluku
  • favicon Tónové zložky frekvenčného spektra zvuku
  • favicon Frekvenčné spektrum a jeho jednotlivé zložky
  • favicon Časový interval pôsobenia
  • favicon Frekvencia prerušovania hluku a rozdielu hladín medzi hlukom zdroja a hlukom pozadia
  • favicon Kumulácia dávok hluku

 

Príklad merania hluku na pracovisku
Vyhodnotenie hlukovej záťaže pracovného prostredia pri činnosti abrazívneho vodného lúča podľa nariadenia vlády č. 40/2002.

 

Hluková záťaž je podmienená:

A
Charakterom práce s vysokorýchlostným hydroabrazívnym lúčom (materiál, parametre nastavenia, abrazivo)
B
Dobou expozície (čistá práca, prestávky, údržba)
C
Podmienkami pôsobenia (jedno zaradenie a údržba druhého, respektíve len jedného alebo oboch) súčasne
D
Vlastnosťami priestoru (pohltivosť, zásteny a podobne)

 


A – počuteľný zvuk
Uvedenú pracovnú činnosť môžeme zaradiť do V. skupiny prác: práca vyžadujúca pri fyzickej námaha presnosť a sústredenie alebo vyžadujúca občasné sledovanie a kontrolu okolia sluchom – najvyššia prípustná hodnota (NPH) normalizovanej hladiny hlukovej expozície je LEX,8h,p = 75 dB (zvýšené nároky, pretože v dôsledku chýb by mohlo prísť k poškodeniu zdravia alebo škode).

 

Vyhodnotenie:
Rozdiel ekvivalentných hladín hluku zdroja a pozadia je 15 – 21,7dB, teda viac ako 10dB, čím pozadie zanedbateľne ovplyvňuje hladinu posudzovaného zdroja.

Na základe tretinooktávovej analýzy bola zistená tónová zložka zvuku (f = 63 – 80 a 200 – 250Hz), v tomto prípade je možné uplatniť pri hodnotiacej hladine korekciu KT1 = +5 dB.

Namerané boli priemerné ekvivalenty hladiny hluku LAeq = 79,9 – 80,3dB v závislosti od technologických parametrov opracovania. Ak uvažujeme s LAeq = 80dB, potom LAr = 80 + 5 = 85dB. Ak by pracovník opracovával uvedený materiál počas 8-hodinovej pracovnej zmeny 4 hodiny a zotrvával pri uvedenom zdroji hluku, bol by exponovaný hladinou hluku LEX,8h,p = 85 + 10 log 4/8 = 82dB a NPH = 75 dB, čo je nevyhovujúce.

Uvedené hodnotenie z náhodného merania možno objektivizovať meraním osobným dozimetrom.

 


B – vysokofrekvenčný zvuk
Pre frekvencie 8, 10 ,12,5 kHz je max. prípustná hladina akustického tlaku v uvedených pásmach Lt,p = 65dB pro V. skupinu prác. Z tabuľky meraní bolo vidieť, že táto limitná hodnota je prekročená.

 

Resumé k príkladu 1:

Meraním hladín hluku a posúdením spektra možno diagnostikovať hlukovú záťaž na pracoviskách a určovať také opatrenia, ktoré eliminujú nežiaduce hodnoty hluku, čím sa následne chráni zdravie pracovníkov.

 

Na konkrétne posudzovanom pracovisku je možné nasledujúce riešenie:

 • favicon Premiestniť alebo uzavrieť (kapotovať) tlakovacie zaradenie mimo zaradenia s abrazívnym vodným lúčom, čím sa môžu eliminovať tónové zložky hluku.
 • favicon Znížiť dobu expozície pri zdroji hluku, čo nie je vhodné z hľadiska ekonomickej vyťažiteľnosti zaradenia.
 • favicon Uskutočniť stavebno-akustické úpravy interiéru a zvýšiť pohltivosť prostredia.
 • favicon Variantne objektivizovať merania hlukovej expozície hlukovým dozimetrom.
 • favicon Aplikovať sluchové chrániče u pracovníkov.Uvedené opatrenia sa dajú robiť samostatne alebo v kombinácii s inými.

No item